เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการ arenahuahin.com

ผู้ใช้บริการรับทราบ และ ยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้บริการของ บริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่าบริษัทฯ” ) เป็นอย่างดีแล้ว

อนึ่งบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดทำเว็บไซต์ ดังกล่าวขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการระงับการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

ข้อบ่งใช้ทั่วไป

 • ถือว่าลิขสิทธิ์ของสัญลักษณ์, ข้อความ และสารสนเทศต่างๆ ในเว็บไซต์ arenahuahin.com รวมอยู่ในลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของ บริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด
 • arenahuahin.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ
 • การสั่งซื้อบัตรที่ทำธุรกรรมครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หมายถึง ท่านได้ชำระค่าสินค้า และค่าบริการแก่ทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงิน หรือยกเลิกได้
 • เงื่อนไข, ข้อตกลง และกฎในการใช้บริการของ arenahuahin.com นี้กำหนดโดย บริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด โดยถือเป็นข้อยอมรับร่วมกัน ซึ่งรวมถึงข้อตกลงก่อนหน้านี้ด้วย
 • เมื่อใช้บริการจองบัตรผ่านทางเว็บไซต์ arenahuahin.com ทางบริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ จากทางบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด เรียบร้อยแล้ว

สิทธิของ Arena Hua Hin

 • arenahuahin.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการระงับการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ใช้ลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์ จะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของ Arena Hua Hin

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ arenahuahin.com

บริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด ในนาม ” arenahuahin.com ” ได้จัดทำคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Arena Hua Hin นี้ขึ้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องใน การใช้บริการ รวมทั้งเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ในการใช้บริการจากทางเว็บไซต์ arenahuahin.com

สิทธิของ Arena Hua Hin

 • ผู้ใช้บริการตกลง และยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอรวมถึง software ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
 • เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยมี Arena Hua Hin หรือ บุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำ เนื้อหาเหล่านั้น เพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ

ข้อควรปฏิบัติของผู้ใช้บริการ

กฎในการใช้บริการ ของผู้ใช้บริการจาก arenahuahin.com ต้องปฏิบัติดังนี้

 • ห้ามเผยแพร่ข้อความอันส่งผลเสียหายแก่ผู้อื่น
 • ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ ผิดกฎหมาย, ข่มขู่คุกคาม, กล่าวร้าย, หมิ่นประมาท, ละเมิดต่อสิทธิ, หยาบคาย, ลามกอนาจาร, ดูหมิ่น ทำลาย เหยียดหยาม ต่อผู้อื่น
 • ห้ามปลุกระดมให้เกิดการจลาจล
 • ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด

ข้อกำหนดในการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ของผู้ใช้บริการในการรับบริการต่างๆ จากทางบริษัทฯ

 • ผู้ใช้บริการควรพิจารณาถึงความเหมาะสม และรับผิดชอบต่อการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อรองรับการใช้บริการจากเว็บไซต์ arenahuahin.com เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งค่าบริการ จากการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการชดใช้ค่าเสียหาย

 • ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่สามารถยกข้อกฎหมายใดมาเรียกร้องค่าเสียหาย, สินไหมทดแทนใดๆ จากทางบริษัทฯ, ผู้อำนวยการ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น หรือผู้เกี่ยวข้อง จากการใช้บริการต่างๆของ arenahuahin.com ได้
 • arenahuahin.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อห้ามที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆ ของเว็บไซต์ arenahuahin.com ได้ระบุ และกำหนดไว้ให้ปฏิบัติตาม และถือว่าลิขสิทธิ์ของสัญลักษณ์, ข้อความ และสารสนเทศต่างๆรวมอยู่ในลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด 

 • การดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์ arenahuahin.com ทางบริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธื์ต้นฉบับทั้งหมดของ arenahuahin.com ในด้านเนื้อหา, สัญลักษณ์, ตัวอักษร, กราฟฟิก, การออกแบบ และข้อมูลทั้งหมด ยกเว้นในส่วนที่บริษัทฯ จัดทำไว้เพื่อเผยแพร่ และให้บริการ ห้ามทำซ้ำ ดาวน์โหลด จัดจำหน่าย เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล ห้ามลอกเลียน ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไม่ว่ารูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความผิดพลาดด้านเนื้อหาที่เกิดขึ้น จากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานขอผู้ใช้บริการ ในกรณีใดๆทั้งสิ้น
 • เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆ ของการใช้ตราสัญลักษณ์ ของ Arena Hua Hin ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอรวมถึง software ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด 
 • การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ เว็บไซต์ arenahuahin.com  มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ Arena Hua Hin ดังนั้น Arena Hua Hin ขอปฏิเสธความผิดชอบต่อผลอันใดที่เกิดขึ้นจากข้อมูลหรือกิจกรรมในเว็บไซต์เหล่านั้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

การซื้อบัตร

 • ทางบริษัทฯถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ จากทางบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด เรียบร้อยแล้ว กรุณาปฏิบัติตามข้อ ตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ ผ่านทางเว็บไซต์
 • การสั่งซื้อบัตรที่ทำธุรกรรมออนไลน์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หมายถึง ท่านได้ชำระค่าสินค้า และค่าบริการแก่ทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือยกเลิกได้
 • ผู้ใช้บริการใช้สิทธิของการเป็นสมาชิกออนไลน์กระทำการไม่ถูกต้องตามกฏหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการใช้งานที่มีเจตนาทุจริต 
 • ระบบจะถือว่าการสั่งซื้อสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ทาง Arena Hua Hin ได้รับการยืนยันการชำระค่าบัตรการแสดงนั้นๆ เข้ามาแล้ว ตามรายละเอียดการยืนยันของแต่ละช่องทางที่ท่านชำระเงิน

การชำระเงิน

 • ช่องทางการชำระเงินใดๆ ที่ทาง arenahuahin.com  เตรียมให้นั้น เป็นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ทาง arenahuahin.com  มิได้มีผลให้คุณ ให้โทษ ในบัญชีบัตรเครดิต/เดบิต ของท่าน แต่อย่างใด
 • การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ในช่องทางต่างๆ เป็นค่าบริการจากทางผู้รับชำระค่าบริการเลือกใช้บริการช่องทางนั้นๆ ทาง Arena Hua Hin ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบกับค่าธรรมเนียมการชำระเงินดังกล่าวแต่อย่างใด
 • การจองบัตรชมการแสดงในระบบการจองผ่านเว็บไซต์ arenahuahin.com  นั้น หากเป็นการชำระเงินโดยเลือกช่องทางอื่น ที่ไม่ใช่ การตัดบัตรเครดิต หรือ เดบิต ให้ถือว่า การซื้อนั้น ยังไม่สมบูรณ์ เป็นเพียงขั้นตอนการจองที่นั่ง และระบบจะถือว่าการสั่งซื้อสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ทาง Arena Hua Hin ได้รับการยืนยันการชำระค่าบัตรการแสดงนั้นๆ เข้ามาแล้ว ตามรายละเอียดการยืนยันของแต่ละช่องทาง
 • การชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ท่านสามารถชำระด้วยเงินสดที่จุดรับชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง หลังจากทำรายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากท่านไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หมายเลขการสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 • การชำระเงิน จากการสั่งซื้อแต่ละช่องทาง อาจชำระเงินได้เพียงบางวิธี หรือ ทุกวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศจาก Arena Hua Hin
 • การจองบัตรชมการแสดงในระบบการจองผ่านเว็บไซต์ arenahuahin.com  นั้น หากเป็นการชำระเงินโดยเลือกช่องทาง บัตรเครดิต หรือ เดบิต ทางบริษัทฯ จะหักวงเงินจากบัตรเครดิตของท่านหลังจากการทำรายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • การซื้อบัตรจากจุดจำหน่ายหน้างานการแสดงเป็นไปตามที่ทาง Arena Hua Hin กำหนด

การยืนยันการซื้อบัตร และการเข้าชมการแสดง

 • เมื่อสั่งซื้อสมบูรณ์ หรือทาง Arena Hua Hin ได้รับการยืนยันการชำระค่าบัตรการแสดงนั้นๆ เข้ามาแล้ว ตามรายละเอียดการยืนยันของแต่ละช่องทางที่ท่านชำระเงิน ระบบจะส่งเอกสารยืนยันการชำระเงิน พร้อมรายละเอียดของบัตรนั้นๆ ผ่านทาง e-mail ตามที่ได้ท่านได้กรอกข้อมูลไว้
 • ท่านสามารถแสดงเอกสารยืนยันการชำระเงินที่ได้รับผ่าน e-mail ของท่าน ต่อพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ตรวจบัตรหน้าการแสดงงานเพื่อเข้าร่วมงาน และรับสิทธิประโยชน์ตามข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในเอกสารยืนยันการชำระเงินนี้
BUY NOW